Joustava hoitovapaa

Hei, En löytäyt työsopimuslaista mainintaa mikä on työntekijän oikeus joustavaan hoitovapaaseen. Laissa sanotaan että on oikeus hoitorahaan tietyin edellytyksin, mutta onko oikeutta joustavaan hoitovapaaseen? Voiko työnantaja siis kieltäytyä myöntämästä tätä? 13 a § Joustava hoitoraha Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka osallistuu lapsen hoitoon, on oikeus saada joustavaa hoitorahaa: 1) 240 euroa kalenterikuukaudessa, jos hänen keskimääräinen viikoittainen työaikansa on enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta; tai 2) 160 euroa kalenterikuukaudessa, jos hänen keskimääräinen viikoittainen työaikansa on enemmän kuin 22,5 tuntia mutta enintään 30 tuntia tai enintään 80 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Oikeus joustavaan hoitorahaan on 1 momentissa säädetyin edellytyksin lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka työskentelee 1) työ- tai virkasuhteessa; 2) yrittäjänä ja jolla on yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu vakuutus; 3) maatalousyrittäjänä ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain 10 §:ssä tarkoitettu vakuutus; 4) apurahansaajana ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §:ssä tarkoitettu vakuutus. Molemmilla vanhemmilla tai huoltajilla on oikeus saada joustavaa hoitorahaa saman kalenterikuukauden ajalta, jos he eivät ole yhtäaikaisesti poissa työstä lapsen hoidon vuoksi. Joustavaa hoitorahaa ei makseta lapsen vanhemmalle tai huoltajalle siltä ajalta kun: 1) hän itse hoitaa lasta saaden kotihoidon tukea; 2) hänellä on oikeus äitiys-, isyys-, tai vanhempainrahaan taikka osittaiseen vanhempainrahaan tai kun näiden etuuksien maksamiselle sairausvakuutuslaissa säädetty aika jatkuu; 3) hänelle maksetaan erityisäitiysrahaa.
aihealueelle Lomat ja vapaat 2 vuotta sitten
Make
Kysytty 2 vuotta sitten
Make
Hae osittaista hoitovapaata (kvtes V luku 6 §, työsopimuslaki 4 luku 4 §). Joustavuus on sitä, että voit sopia työnantajan kanssa työajan lyhentämisestä niin, että saat oikeuden Kelan maksamaan joustavaan hoitorahaan.
Kepa
Vastattu 2 vuotta sitten
Kepa