Opinto-, vanhempain- ja hoitovapaa

949 lukukertaaTyösuhdetyökokemus
0

Hei! Kertyykö opinto-, vanhempain- ja hoitovapaan aikana normaalisti työkokemusta vakituisessa työsuhteessa? Ja eikö vain, että näitä ei merkitä tuötodistukseen?

Hiekkakakku vastasi kysymykseen 26.3.2024
Lisää kommentti
0
Kopioin (vieras) 0 Kommentti

Opettajien vuosisidonnaisesta lisästä suoraan OAJ:n työelämäoppaasta oaj.fi

Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaan palvelusaikaa laskettaessa vähennetään ne kalenteripäivät, joina virantoimitus tai työssäolo on ollut keskeytyneenä. Vähennykset lasketaan kalenteripäivinä, jolloin 30 päivää on yksi kuukausi. Vähentävä aika siirtää vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan täyttymistä vastaavan ajan verran eteenpäin.

Palvelusaikaan otetaan kuitenkin huomioon vuosiloma-aika ja virkavapaa-aika tai työloma seuraavissa tapauksissa:

1. opettaja on saanut palkkaetuja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan tai sairauspoissaolon ajalta
2. opettaja on saanut sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa taikka äitiys-, isyys-, raskaus- tai vanhempainrahaa
3. opettaja on saanut tapaturma- tai muuta korvausta ajalta, jolta hänellä olisi ehdoton oikeus sairausajan palkkaan
4. opettaja on ollut suorittamassa asevelvollisuuttaan, aseetonta palvelusta tai siviilipalvelusta, josta hän on palannut laissa säädetyssä ajassa virantoimitukseen tai työhön
5. koulutus- tai opiskeluaika siltä osin, kun se ei ylitä yhteensä enintään 30:tä päivää kalenterivuodessa
6. opettaja on ollut muun kuin 1–5 kohdassa mainitun syyn perusteella virkavapaalla tai työlomalla enintään 30 päivää saman kalenterivuoden aikana edellyttäen, että hän on ollut asianomaisena kalenterivuonna virkavapaan tai työloman myöntäneen työnantajan palveluksessa koulutyön aikana virantoimituksessa vähintään 30 päivää.

Pykälä OVTES:ssa  osio A 16 §

Ylläpito julkaisi viestin 28.3.2024
Lisää kommentti
0
ope (vieras) 0 Kommentti

Eli jos olen opintovapaalla, kertyykö opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava palvelusaika?

Ylläpito julkaisi viestin 26.3.2024
Lisää kommentti
0
M (vieras) 0 Kommentti

Työkokemuslisäaikaa kertyy koko sen ajan kuin palvelussuhde kestää siis myös kaikkien virka-/työvapaiden aikana, mutta luvattomat poissaolot ja lakossa oloaika vähennetään.

Työtodistukseen ei merkitä muuta kuin mitä laki sallii https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L6P7

Ylläpito julkaisi viestin 21.3.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.